Guangzhou Yigeren Technology Co., Ltd

Address


CONTACT INFO

Comprehensive Building, No. 3, West Pengshang Xincun Road, Lianbian Village, Helong Street, Guangzhou, Guangdong, China


Tel: +86-18589208970

Mobile & WeChat: +86-18520228970

WhatsApp & Skype: +86-18589208970

Email: senjoyxie@outlook.com

Web: http://www.hilga.cn